Arbetsordning

Arbetsbeskrivning Avelsfunktionär Schnauzerringen

Avelsfunktionären skall se till att:

• sprida information och inbjuda till kontakt genom att använda klubbens informationskanaler som webbsida och klubbtidning

• fortlöpande följa SKKs arbete med avelsfrågor t.ex. genom att ta del av SKKs avelskommittés protokoll och övriga information

• anordna avelskonferenser (se regler för ansökan om Bidrag på www.skk.se)

• etablera och upprätthålla former och rutiner för kontakten med SSPK och Schnauzerringen bl.a. genom att ta del av både SSPK och Schnauzerringens publikationer och årliga utvärdering av RAS. Ansvaret för att kontakten upprätthålls vilar både på SSPK och Schnauzerringen

• skaffa sig kännedom om grundläggande ras information (rashistorik, populationsstorlek, avelsstruktur och avelstraditioner, status beträffande hälsa, mentalitet, bruks- och jaktduglighet samt exteriör) och information om rasernas utveckling nationellt och internationellt genom att ta del av och vid behov medverka vid arbetet med RAS och de årliga utvärderingarna av RAS (se dokument om RAS på www.skk.se)

• ansvara för att arkivera RAS och årliga utvärderingar av RAS och uppdra åt Schnauzerringen att ta fram nya versioner av RAS innan giltighetstiden löper ut, vilket normalt sker var femte år.

När en ny version av RAS kommer in till SSPK styrelse/avelskommitté ska denna bedöma dokumentet med avseende på att strukturen är korrekt, att innehållet är rimligt och att det finns beskrivet hur dokumentet förankrats bland medlemmarna. Sakinnehållet ansvarar Schnauzerringen för. SSPK förutsätts ha följt arbetets gång så att inga större förändringar kommer att föreslås efter det att dokumentet färdigställts av Schnauzerringen. När SSPK och

Schnauzerringen är överens skickar SSPK RAS till SKKs avelskommitté med förslag om att det fastställs.

 

De grundläggande principerna och etiska värderingarna

för avel och uppfödning finns uttryckta i Avelspolicy för Svenska Kennelklubben. Med utgångspunkt från avelspolicyn och de bakomliggande övergripande styrdokumenten ska avelskommittéer och enskilda avelsfunktionärer verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, jaktligt och exteriört fullgoda rasrena hundar” (ur SKKs stadgar § 1 Mål).

 

1. Avelsfunktionären har en framskjuten förtroendepost inom SKK-organisationen och stora krav ställs därför på innehavarens integritet. I arbetet med avelsfrågorna ska det stå helt klart att avelsfunktionären representerar sin klubbs ställningstaganden inom RAS och inte agerar utifrån privata preferenser. Detta bör särskilt beaktas vid användandet av sociala medier. Generellt gäller att verksamheten är av informativ och vägledande natur.

2. Bland avelsfunktionärerna uppgifter ingår att Förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning samt att informera om innebörden i grundreglerna.

Det innebär att avelsfunktionären är delaktig i ett opinionsskapande och pedagogiskt arbete, vilket ställer krav på lämplighet och omdömesförmåga. Avelsfunktionären ska löpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

3. Avelsfunktionär ansvarar för den allmänna informationen avelsfrågor och den information som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.

4. Vid personliga kontakter och information om enskilda djur eller kombinationer ska avelsfunktionären endast vidarebefordra säkerställda uppgifter om djuren eller deras avkomma. I övriga fall ska avelsfunktionären hänvisa till hundägaren, som

enligt grundreglerna alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.

5. SSPK och Schnauzerringen kan utarbeta ytterligare etiska riktlinjer, anpassade till klubbens specifika behov, för arbetet med avelsfrågorna.