Till alla våra schnauzerägare!

Schnauzerringens avelskommitté har i uppdrag att sammanställa dokumentet RAS som är en handlingsplan för aveln inom en viss ras. Ambitionen är att genom god och långsiktigt hållbar avel få bukt med vanliga ärftliga defekter hos rasen. Tanken är att RAS-dokumentet i första hand ska vara en vägledning och riktlinje för uppfödarna, men det tjänar också som konsumentupplysning för den som har planer på att köpa hund.

En del i RAS är en enkät om schnauzrarnas hälsa. Svaren kommer ge oss information om schnauzerns hälsotillstånd idag. Den kommer också att kunna svara på hur vi ska fortsätta att arbeta med schnauzern för att rasen ska bevaras som den hälsosamma hund den är idag.

Registreringsnumret på er hund är till för att se att det endast är schnauzerägare som svarar på enkäten och att endast ett svar per hund analyseras. Efter samman­ställningen av enkäten avidentifieras alla enkätsvar.

Hantering av data och sekretess: dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Registreringsnumret kommer att kodas för att det inte ska kunna härledas till hundens identitet.

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen av EU:s nya Dataskydds­förord­ningen; General Data Protection Regulation (GDPR). Den innebär ett stärkt skydd för enskildas personliga integritet och ställer hårdare krav på hur personuppgifter behandlas. Även för oss inom schnauzerr­ingen är det viktigt och självklart att värna om enskildas personliga integritet och att personupp­gifter hanteras på ett tryggt sätt. I föreningen behandlar vi många olika typer av person­uppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, arrangera tävling och träning.

Schnauzerringen har tagit fram en Integritetspolicy för behandling av person­upp­gifter, som finns att läsa på vår hemsida. Integritetspolicyn beskriver mer ut­förligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.
Skicka era svar med vändande e-post: karin.astrom@gu.se

Glöm inte att först spara ner dokumentet på din dator, fylla i den och bifoga den per e-post

Har du svårt att fylla i med dator, skriv ut och skicka enkäten till

Karin Åström

Torstorp 37

432 98  Grimeton 

Med vänlig hälsning

Schnauzerringen / Avelskommittén

Carola, Margareta och Karin