Ekonomistyrning

Sedan 2011 har vi inom Schnauzerringens styrelse beslutat om och tillämpat vissa specifika regler för ekonomisk styrning och kontroll. Här nedan följer nu dessa regler förtydligade och i någon mån utökade för diskussion och formellt fastställande i styrelsen.

1)      Styrning

a)      Alla kostnader  resp. utlägg ska föregås av godkänt styrelsebeslut med följande undantag:

i)        Då budgetkrav föreligger enl. 1)b nedan

ii)       I samband med uppdrag enl. 2)d nedan

b)      Alla Schnauzerringens arrangemang ska ha av styrelsen godkänd kostnads- och intäktsbudget

c)       Inför varje styrelsemöte, dvs ca en ggr per månad, ska kassör rapportera det finansiella läget genom att distribuera till hela styrelse aktuell resultat- och balansrapport. På begäran dessutom aktuell huvudbok och dagbok.

d)      I samband med varje kvartalsskifte ska även föreningens revisorer tillsändas en fullständig finansiell rapport, d.v.s. resultat- och balansrapport, huvudbok samt dagbok.

e)      På begäran ska schnauzerringen kunna sända kvartalsrapport även till SSPK

f)       Finansiell information presenteras normalt ej på Schnauzerringens hemsida eller i protokoll

2)      Utbetalningar från Schnauzerringens konton:

a)      För interna utbetalningar skall alltid härför särskilt framtagen utläggsblankett användas

b)      Samtliga önskade utbetalningar ska vara godkända i förväg av styrelse eller vid mindre belopp under 500 kr av ordförande eller vice ordförande

c)       För utbetalningar till kassör krävs dessutom attest av ordförande eller av vice ordförande om ordförande är eller är del av den begärande parten

d)      Reseersättningar godkänns till av styrelsen godkända externa arrangemang liksom till egna möten och arrangemang där vederbörande har en i förväg definierad roll och uppgift

e)      För extern utbetalning till Leverantörer av varor och/eller tjänster ska utläggsblankett i första hand användas. Även förtydligande e-post från Beställaren, med hänvisning till styrelse/ordförandebeslut kan godkännas som ”attest”

f)       Utbetalningar över 3.000 kr ska tillika attesteras av ordförande eller av vice ordförande om ordförande är eller är del av den begärande parten

3)      Kontroll

a)      Ordförande och kassör äger normalt teckningsrätten var för sig för Schnauzerringen

b)      I särskilda fall kan även vice ordförande anses behöva teckningsrätt för att bl.a. säkerställa kontroll och styrning

c)       Förutom kassören ska även ordförande och/eller vice ordförande ha tillgång till Schnauzerringens banktjänster

Justeras:

 

 

______________________________                                    ______________________________

Hans Peterson, ordförande